+30 211 0190 392
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ - Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027
27 Ιανουαρίου, 2023
Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός των ΜμΕ» υπάγεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικοί σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000€.
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ - Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός των ΜμΕ» υπάγεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικοί σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000€. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνολογίες και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες του. Παράλληλα το πρόγραμμα ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακών αναβαθμίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστήματα που υιοθετούν κυκλική οικονομία.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ. 

  Επιλέξιμες Δαπάνες 
 • Κτιριακή αναβάθμιση έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού έως 20% και μέχρι 45.000€
 • Τεχνικές Μελέτες έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Ψηφιακή Προβολή έως 20.000€
 • Μεταφορικά Μέσα έως 50.000€
 • Υπηρεσίες Συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται με την σειρά που υποβάλλονται  μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

Ενδεικτικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει :

 1. Nα δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια
 2. Να έχει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 3. Να απασχολεί προσωπικό άνω των 3 ΕΜΕ
 4. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση της δράσης μία Κατηγορία Περιφέρειας
Συντάκτης: C.D.C & Associates
13 Ιανουαρίου, 2024 1:58 μμ
Νέα Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα
13 Ιανουαρίου, 2024 1:49 μμ
Nέα Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπο ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​30.000 € έως 400.000 €. ​​

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα
19 Οκτωβρίου, 2023 8:50 μμ
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα
19 Οκτωβρίου, 2023 8:44 μμ
Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι αναζητούν επιδότηση για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης. Επιλέξιμοι κλάδοι:
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
Υλικά/Κατασκευές,
Περιβάλλον,
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
Υγεία,
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,
Υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουλίου, 2023 12:35 πμ
ΕΣΠΑ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Η δράση θα είναι ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

ΕΣΠΑ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Επιδότηση 50%. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. Δικαιούχοι της δράσης είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης. Η δράση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα
10 Ιουλίου, 2023 11:36 μμ
Επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ” για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (προδημοσίευση)

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» για υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις στους κλάδου εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» αφορά στη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη πρόσκληση του προγράμματος. Δικαιούχοι είναι...

Διαβάστε περισσότερα
31 Μαΐου, 2023 10:59 μμ
Ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός προσκλήσεων προς εταιρείες και επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του 2023, δημοσιεύθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όπως και η...

Διαβάστε περισσότερα
31 Μαΐου, 2023 10:43 μμ
Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για τον Γ' κύκλο του προγράμματος νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800€

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα
31 Μαΐου, 2023 10:34 μμ
Μέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις: Το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Διαβάστε περισσότερα
14 Μαΐου, 2023 2:46 μμ
Δείτε τα 3 νέα προγράμματα επιδοτήσεων: 30 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ανακοινώθηκαν 3 νέα προγράμματα επιδοτήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με τις αιτήσεις να ξεκινούν στις 30 Μαΐου για το "Produce e-green" και το νέο "Εξοικονομώ 2023"

Διαβάστε περισσότερα
envelopephonearrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram