+30 211 0190 392

Σχεδιασμός Και Εγκατάσταση Συστημάτων ISO -  CE Certification

Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα με τα συστήματα ISO και CE-Certification που εφαρμόζουμε.

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Το ISO 9001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της Ποιότητας. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση ή οργανισμός έτσι ώστε το τελικό προϊόν η / και υπηρεσία να κρίνονται ικανοποιητικά τόσο από τους πελάτες όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Το ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης –ΣΠΔ (Environmental Management Systems – EMS). Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών.

Συστήματα ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 - GDPR

Το ISO 27001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών με σκοπό να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση/οργανισμός έχει καθορίσει και εφαρμόσει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.

Σύστημα Υγιεινής Και Ασφάλειας Στην Εργασία ISO 45001

Το ISO 45001 είναι διεθνές πρότυπο για την Διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Ο στόχος του ISO45001 είναι η μείωση των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας.

CE Πιστοποίηση (CE-Certification)

H πιστοποίηση CE είναι μία υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (Ευropean Economic Area EEA). O κατασκευαστής / παραγωγός δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά κυκλοφορούν στην αγορά της.
envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram